Taisyklės ir sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią Jūs, siekdami įvertinti galimybes sudaryti su UAB „Degmeda“, juridinio asmens kodas 304895414, registruotos buveinės adresas J. Šimkaus g. 19, Garliava, LT-53204 Kauno r. (toliau – Degmeda) jos siūlomos medienos produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį, galite gauti Degmeda siūlomų medienos produktų pavyzdžių (toliau – Pavyzdžiai) bei naudotis Degmeda interneto svetaine – www.degmeda.lt (toliau – Interneto svetainė).

Su Degmeda galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:          +370 627 36 363
El. paštas: [email protected]
Adresas:   J. Šimkaus g. 19, LT-53204, Garliava, Lietuva

Pavyzdžių užsakymas Interneto svetainėje ir vadovaujantis šiomis Taisyklėmis sudaro dalį Jūsų ir Degmeda ikisutartinių santykių, Jums siekiant įvertinti galimybes sudaryti Degmeda siūlomos medienos produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį. Pavyzdžiai nėra prekės ir jie neturi jokios kitos paskirties ir negali būti naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus Degmeda medienos produkcijos įvertinimui, rūšies ar atspalvio pasirinkimui.

Esant ikisutartiniams santykiams, šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Todėl Pavyzdžių užsakymas nesukuria prievolės Jums sudaryti su Degmeda pirkimo-pardavimo sutartį ir pirkti Degmeda medienos produkciją, o Degmeda – sudaryti su Jumis pirkimo-pardavimo sutartį ar Jums parduoti savo medienos produkciją.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Pavyzdžius žymintys, o taip pat Interneto svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, patys Pavyzdžiai ir Interneto svetainė, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Interneto svetainėje, bet kurio Interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Degmeda ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

Degmeda gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Interneto svetainėje. Prieš patvirtindami Pavyzdžių užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Pavyzdžių užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio užsakymo pateikimo metu.

KITOS SĄLYGOS

Šios Taisyklės yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu esate vartotojas, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas [email protected]; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Pavyzdžių užsakymu, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Degmeda – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2023 m.